اعلامیه

:: اعلامیه

این لغت در شق (3) بند (د) ماده 4 کموانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است. به موجب این شق، کشورهای عضو اتحادیه می توانند از کسی که اعلام حق تقدم کرده است ارائه رونوشت اعلامیه ای را که قبلاً تسلیم کرده و مربوط به مشخصات و نقشه های اختراع و مدل و غیره است را مطالبه نماید.

همچنین به موجب قوانین اکثر کشورها اگر متقاضی ثبت اختراع یا علامت تجاری و خدماتی بخواهد به استناد حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس دریکی از کشورهای عضو این کنوانسیون علامت یا اختراع را به ثبت برساند، باید همراه با اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی، اعلامیه ای مبنی بر درخواست حق تقدم به اداره تسلیم نماید.

 

منبع : مقالات ثبتیاعلامیه
برچسب ها : اختراع ,اعلامیه ,تقدم

نقض حقوق مربوط به اختراع

:: نقض حقوق مربوط به اختراع

اگر کسی اختراع مربوط به دیگری را کپی کند یا اختراع ثبت شده دیگری را بدون اجازه وی توزیع کرده یا بفروشد مرتکب نقض حقوق مربوط به اختراع شده است و صاحب حق انحصاری می تواند علیه او در مرجع قضایی طرح دعوی کند.

خلاصه این که هرگاه کسی بدون اجازه دارندة ورقه اختراع یا نماینده قانونی نی به حقوق انحصاری مربوط به اختراع وی تجاوز کند، دارندة حق می توتاند علیه او طرح دعوی حقوقی و کیفری نماید.

در حقوق داخلی ایران نیز باین اختیار و حق برای دارنده ورقه اختراع پیش بینی شده است که در صورت نفض حقوق وی به مرجع قضائی مراجعه کند.

با توجه به مو اد 63 و 64 آیین نامه اصلاحی، مالک علائم تجارتی و همچنین صاحب ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند تحت شرایطی به نزدیکترین دادگاه مراجعه و درخواست صورت مشروحی از محصولاتی را که به ادعای آنها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آنها مخالف است بنمایند.

همچنین در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از ثبت علامت تجارتی و یا حق ثبت اختراع اقامه می شود، معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزایی می توانند در هر موقع از مراجع قضایی که موضوع آنها مطرح است ثدور قرار تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساختت یا فروش یاورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراج قضایی مزیور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.

 

منبع : مقالات ثبتینقض حقوق مربوط به اختراع
برچسب ها : اختراع ,حقوق ,مربوط ,دعاوی ,تجارتی ,قضایی ,ورقه اختراع ,علامت تجارتی ,حقوق مربوط ,بدون اجازه

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است

:: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است

-اخذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنجه قانونا استثنا شده است (ماده 86)  

-انتخاب مدیران شرکت. (ماده 88)

-انتخاب بازرسان شرکت. (ماده 88)

-تشکیل جلسه سالانه در موقع معین در اساسنامه برای رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت.

در این موارد پس از استما گزارش بازرس یا بازرسان مالی شرکت نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی و استماع گزارش مدیران و رسیدگی به این گزارشات و سایر امور مربوط به حساب های سال مالس شرکت اتخاذ تصمیم خواهد نمود(بند 12 ماده 58 و ماده 58 و ماده 89 و ماده 148 و مائه 150 و 152 (ل.ا.ق.ت) به نحوی که طبق تبصره ماده 89: بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

-اظهار نظر نسبت به اظهارنامه مالیات لازم التسلیم به حوزه مالیاتی مربوط که این اظهارنامه توجها به بند 16 ماده 80 و به استناد از مواد 25 و28 و 118 و 119 لایحه قانونی بایستی به امضای دارندگان حق امضا پیش بینی شده در اسانامه رسیده و به مهر شرکت ممهور گردد.

-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در آن منتشر خواهد شد(تبصره ماده 17و بند 14 ماده 9 و بند 5 ماده 20)

-تعیین جانشینان مدیرانی که فوت یا استفا نموده و یا از آنها سلب شرایط شده است .(مواد112 و113 لایحه).

-تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان شرکت .(ماده 134و155).

-طبق ماده 90 لایحه قانونی تجارت : تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. 

-تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی توسط منشی که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از صورتجلسه مذکور در  مرکز شرکت نگهداری خواهد شد نسخه دیگر به مرجع ثبت شرکت ها ارسال می گردد(مواد 105 و106 ).

-شورو تصویب اولین طرح اساسنامه شرکت .(مواد 8 و17).

 مجمع عمومی عادی متشکله به طور فوق العاده را نباید با مجمع عمومی فوق العاده که طبق بند 3 ماده 73 لایحه قانونی تجارت یکی از انواع خاص مجامع عمومی در شرکت های سهامی است اشتباه کرد. مجمع عمومی عادی متشکله به طور فوق العاده در واقع همان مجمع عمومی عادی موضوع بند 2 ماده 73لایحه قانونی فوق الذکر است لیکن چون به موجب ماده 86 لایحه قانونی مذکور :

مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچهدر صلاحیت مجمع عمومی است –بایستی تصمیم گیری نماید لذا اقدام به دعوت فوق العاده این مجمع می شود . در نتیجه وقتی این مجمع عمومی طبق مواد 89 و148 و150 و152 لایحه قانونی تجارت جلسه سالانه خودرا تشکیل می دهد به نام مجمع عمومی عادی سالانه نامیده می شود . ودر مواقعی که ضرورتی تشکیل آن را اقتضا می نماید –مانند مورد 136 و 153 لایحه قانونی با موردی که بیش تر در عمل پیش می آید و ذیلا ذکر خواهد شد – مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دعوت به تشکیل می شود .

ماده 92 لایحه قانونی تجارت می گوید :

(هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.)

لذا چناچه برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در جلسه اول اکثریتی حاصل نشود و پس از این که در اجرای ماده 87 لایحه قانونی تجارت مجمع عمومی عادی سالانه برای نوبت دوم دعوت شد و در جلسه دوم هم فقط دو نفر از سهامداران حاضر گردند در این صورت چون عبارت ماده 87 لایحه قانونی تجارت نسبت به مورد چنین است : (اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور (هر عده ) از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد . و کلمات (هر عده) مفید این معناست که در جلسه دوم می بایستی بیش از یک نفر از سهامداران حاضر شده باشند تا بتوان گفت (عده ای ) در جلسه حاضر بوده اند.

وچون در قانون   دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای بار سوم نیزترتیب چنین دعوتی پیش بینی نشده است لذا از مجموع مقررات مربوطه چنین استنباط می شود که اگر در جلسه دوم از سهامداران فقط یک نفر حضور خود را در مجمع عمومی عادی سالانه انعکاس دهد به لحاظ عدم امکان تشکیل جلسه دوم راه حل قضیه در مرتبه سوم دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است.

و چون برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هر چند بار هم که دعوت به عمل آید قانونا محدودیتی پیش بینی نشده است لذا از نظر قانون تجدید دعوت اشکالی نخواهد داشت . النهایه بدون این که در اگهی دعوت ذکری از نوبت اگهی یا نتیجه دعوت ها به جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی سالانه به میان آید در دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دعوت می شود باید حد نصاب پیش بینی شده در صدرماده 87 (ل.ا.ق.ت) یعنی حضور دراندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در جلسه وجود داشته باشد والا جلسه متشکله رسمی محسوب نخواهد شد . ذکر چند مورد در این خصوص قابل اهمیت است :

-غالبا دیده شده که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (ماده 92(ل.ا.ق.ت)) به علت عدم حصول نصاب قانونی برای بار سوم به منظور تشکیل جلسه از طریق جراید دعوت می شود . در حالی که طبق ماده 87 لایحه قانونی مذکور دعوت مجمع عمومی عادی برای بیش از دو نوبت پیش بینی نشده است .

-در دعوت نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است تا جلسه رسمیت یابد . و طبق  ماده 88 همان لایحه برای این که تصمیمات مجمع معتبر باشد اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه رسمی لازم است مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود .

-در دعوت نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت خواهد یافت و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط انکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. بنابراین اگر مجمع عمومی عادی طبق ماده 92 لایحه قانونی فوق الذکر ( به طور فوق العاده ) دعوت می شود نباید آن را با مجمع عمومی فوق العاده که حدود وظایف و حد نصاب رسمیت جلسه و اعتبار تصمیمات متخذه از سوی ان مجمع در مواد 83 تا 85 لایحه قانونی مذکور مصرح است اشتباه نمود . بلکه مجمع متشکله بر اساس ماده 92 لایحه قانونی مورد بحث همان مجمع عمومی عادی را در جلسه نوبت دوم با هر عده معتبر می شناسد لذا به نظر دعوت چنین مجمعی برای نوبت سوم وجاهت قانونی ندارد. ولی اگر مسامحه در دعوت سوم بر اساس مصلحت شرکت قابل توجیه باشد در ان صورت نیز باید معتقد بود که طبق ماده 87 لایحه قانونی مذکور مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت و بالحاظ ماده 88 لایحه قانونی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 


منبع : مقالات ثبتیوظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است
برچسب ها : مجمع ,عمومی ,دعوت ,ماده ,عادی ,شرکت ,مجمع عمومی ,عمومی عادی ,لایحه قانونی ,قانونی تجارت ,عادی سالانه ,لایحه قانونی تجارت ,لایحه قانونی مذکور ,اتخ

تقسیم سود در شرکت تضامنی

:: تقسیم سود در شرکت تضامنی

منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر انکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته بااشد لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد 119 و132 ق.ت).


منبع : مقالات ثبتیتقسیم سود در شرکت تضامنی
برچسب ها : شرکا ,شرکت تضامنی

قانون اساسی و مدیران شرکتها

:: قانون اساسی و مدیران شرکتها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان زیربنای کلیه قوانین، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است.

براساس این قانون، حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید.

چهار فصل از متن قانون اساسی از حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، بازرگانی خارجی، بخش های خصوصی و تعاونی گفتگو می کند و اصولی خاص از این قانون روشنگر حقوق ملت (اشخاص حقیقی و حقوقی) در ارتباط با قانون اساسی می باشد.

 اصل یکصد وچهل و یکم ـ رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه های و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل چهلم ـ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب نخواهد بود.

اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان از در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

منبع : مقالات ثبتیقانون اساسی و مدیران شرکتها
برچسب ها : حقوق ,اساسی ,اسلامی ,مؤسسات ,کلیه ,دولت ,قانون اساسی ,شورای اسلامی ,مجلس شورای ,مجلس شورای اسلامی

قلمرو محدودیت اختیارات مدیر در اداره شرکت تضامنی

:: قلمرو محدودیت اختیارات مدیر در اداره شرکت تضامنی

 مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در محدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید.در غیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.در دو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

1-تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد(ماده 132 ق.ت)

2-محدودیت انجام عملیات تجارتی (ماده 134 ق.ت).


منبع : مقالات ثبتیقلمرو محدودیت اختیارات مدیر در اداره شرکت تضامنی
برچسب ها : شرکت ,محدودیت ,تضامنی ,اختیارات ,شرکت تضامنی ,اختیارات مدیر ,محدودیت اختیارات

تماس با ما

:: تماس با ما

موسسه ثبت شرکتها و برند ونک مفتخر است که با داشتن سالها تجربه در زمینه ثبت و برند شرکتها و با داشتن کادری مجرب و نخبه در انجام فعالیت های زیر در خدمت شما مشتریان عزیز باشد.

فعالیت های این موسسه به قرار زیر است. 

1- ثبت شرکت و رتبه بندی در تهران 

2- راهنمای متقاضیان ثبت شرکت 

3- حسابداری و حسابرسی 

4- تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

5- مشاوره رتبه انفورماتیک 

6- مشاوره رتبه پیمانکار 

7- اخذ مهندس جهت رتبه بندی پیمانکار 

8- ثبت صورتجلسات شرکتها 

9- صلاحیت وزارت کار 

10- ثبت شرکت در کیش 

11- ثبت اختراع 

12- اخذ طرح توجیهی 

13- موافقت اصولی و جواز تاسیس 

14- ثبت علائم و لوگو و برند تجاری 

15- انجام انحلال شرکتها و تغییرات 

16- مشاوره و اخذ کارت بازرگانی 

17- مشاوره و اخذ کد اقتصادی 

18- مشاوره و اخذ ایزو 

آدرس: میدان ونک – خیابان ملاصدرا – بین پل کردستان و چهارراه شیراز – پلاک 76 – ساختمان ثبت ونک 

تلفن های تماس : 02188623050 – 02188623060 

وب سایت www.sabtebrand.com

منبع : مقالات ثبتیتماس با ما
برچسب ها : مشاوره ,رتبه ,برند ,شرکتها ,مشاوره رتبه ,رتبه بندی

مسئولیت مدنی مدیر شرکت در اداره شرکت تضامنی

:: مسئولیت مدنی مدیر شرکت در اداره شرکت تضامنی

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.


منبع : مقالات ثبتیمسئولیت مدنی مدیر شرکت در اداره شرکت تضامنی
برچسب ها : مدنی ,مسئولیت ,شرکت ,مسئولیت مدنی ,مدنی مدیر